Môn Toán Lớp 8: giá trị nhỏ nhất của biểu thức x^2+3x+7 là

Môn Toán Lớp 8: giá trị nhỏ nhất của biểu thức x^2+3x+7 là

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: giá trị nhỏ nhất của biểu thức x^2+3x+7 là”

Viết một bình luận