Môn Toán Lớp 8: Pt đa thức thành nt:a. 2x^2 + 4xy-x -2yb. y^2 +y +x- x^c. 2x^2 + 2020x + 2018

Môn Toán Lớp 8:

Pt đa thức thành nt:

a. 2x^2 + 4xy-x -2y

b. y^2 +y +x- x^

c. 2x^2 + 2020x + 2018

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Pt đa thức thành nt:a. 2x^2 + 4xy-x -2yb. y^2 +y +x- x^c. 2x^2 + 2020x + 2018”

 1. a, 2x^2 + 4xy – x – 2y
  = 2x(x + 2y) – (x + 2y)
  = (x + 2y)(2x – 1)
  b, y^2 + y + x – x^2
  = (y – x)(y + x) + (y + x)
  = (y + x)(y – x + 1)
  c, 2x^2 + 2020x + 2018
  = 2x^2 + 2x + 2018x + 2018
  = 2x(x + 1) + 2018(x + 1)
  = (x + 1)(2x + 2018)
  = 2(x + 1)(x + 1009)
  $#duong612009$

  Trả lời
 2. a,2x^2 +4xy-x-2y
  =2x(x+2y)-(x+2y)
  =(x+2y)(2x-1)
  b,y^2 +y +x – x^2
  =(y^2 -x^2) +(y+x)
  =(y-x)(y+x)+(y+x)
  =(y+x)(y-x+1)
  c,2x^2 +2020x+2018
  =2(x^2 +1010x+1009)
  =2(x^2 +x +1009x+1009)
  =2[x(x+1)+1009(x+1)]
  =2(x+1)(x+1009)

  Trả lời

Viết một bình luận