Môn Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:P=-2x²+2xy-y²-12x+6y-23

Môn Toán Lớp 8:

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:P=-2x²+2xy-y²-12x+6y-23

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:P=-2x²+2xy-y²-12x+6y-23”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   P=-2x^2+2xy-y^2-12x+6y-23
  P=-2x^2+2xy-1/2y^2-1/2y^2-12x+6y-23
  P=-2(x^2-xy+1/4y^2)-12(x-1/2y)-1/2y^2-23
  P=-2(x-1/2y)^2-12(x-1/2y)-18-1/2y^2-23+18
  P=-2(x-1/2y+3)^2-1/2y^2-5
  Vì -2(x-1/2y+3)^2-1/2y^2<=0
  <=>-2(x-1/2y+3)^2-1/2y^2-5<=-5
  Hay P<=-5
  Dấu “=” xảy ra khi {(x-1/2y+3=0),(y=0):}<=>{(y=0),(x=-3):}

  Trả lời

Viết một bình luận