Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử 1) 3x – 2022y 2) x^2 – 9 3) 3x – 3 + ax – a 4) x^3 – 8

Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
1) 3x – 2022y
2) x^2 – 9
3) 3x – 3 + ax – a
4) x^3 – 8

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử 1) 3x – 2022y 2) x^2 – 9 3) 3x – 3 + ax – a 4) x^3 – 8”

 1. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
   1) 3x-2022y
  = 3(x-674y)
  2) x^2-9
  = x^2-3^2
  = (x-3)(x+3)
  3) 3x-3+ax-a
  = (3x-3)+(ax-a)
  = 3(x-1)+a(x-1)
  = (x-1)(3+a)
  4) x^3-8
  = x^3-2^3
  = (x-2)(x^2+2x+4)
  – HĐT số 7 : A^3-B^3=(A-B)(A^2+A.B+B^2)

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)
  3x-2022y
  = 3.x-3.674y
  = 3(x-674y)
  2)
  x^2-9
  = x^2-3^2
  = (x+3)(x-3)
  3)
  3x-3+ax-a
  = (3x-3)+(ax-a)
  = 3(x-1)+a(x-1)
  = (x-1)(3+a)
  4)
  x^3-8
  = x^3-2^3
  = (x-2)(x^2+x.2+2^2)
  = (x-2)(x^2+2x+4)
  $#<33$

  Trả lời

Viết một bình luận