Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: $a,$ $x^{2}$ $-6xy$ $+9y^2$ $b,$ $x^3$ $+$ $6x^2y$ $+12xy^2$ $+8y^3$ $c,$ $x^3-$$64$ $d,$ $125x^3+y^6

Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử:
$a,$ $x^{2}$ $-6xy$ $+9y^2$
$b,$ $x^3$ $+$ $6x^2y$ $+12xy^2$ $+8y^3$
$c,$ $x^3-$$64$
$d,$ $125x^3+y^6$
$e,0,125(a+1)^3-1$

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: $a,$ $x^{2}$ $-6xy$ $+9y^2$ $b,$ $x^3$ $+$ $6x^2y$ $+12xy^2$ $+8y^3$ $c,$ $x^3-$$64$ $d,$ $125x^3+y^6”

 1. a) x^2 -6xy + 9y^2
  = x^2 – 2.x.3y + (3y)^2
  = (x-3y)^2
  b) x^3 + 6x^2y + 12xy^2 + 8y^3
  = x^3 + 3.x^2 .2y + 3.x.(2y)^2 + (2y)^3
  = (x+ 2y)^2
  c) x^3- 64
  = x^3 – 4^3
  = (x-4)(x^2 + 4x + 16)
  d) 125x^3 + y^6
  = (5x)^3 + (y^2)^3
  = (5x + y^2)[(5x)^2 – 5x.y^2 + (y^2)^2]
  = (5x+ y^2)(25x^2 – 5xy^2 + y^4)
  e) 0, 125(a+1)^3 -1
  = [0,5(a+1)]^3 – 1^3
  = (0,5a + 0,5)^3 -1^3
  = (0,5a + 0,5 -1)[(0,5a+ 0,5)^2 +(0,5a + 0,5).1 +1^2]
  = (0,5a -0,5)(0,25a^2 + 0,5a+ 0,25 + 0,5a + 0,5 + 1)
  = 0,5(a-1)(0,25a^2 + a+ 1,75)
  = 1/2(a-1)(1/4 a^2 + a + 7/4)
   

  Trả lời

Viết một bình luận