Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thứcc thành nhân tử a, 4x²y-8xy² b, xy+x+y²+y c, 4x²-4xy+y² d, 9x³-9x²y-4x+4y e, x²

Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thứcc thành nhân tử
a, 4x²y-8xy² b, xy+x+y²+y c, 4x²-4xy+y² d, 9x³-9x²y-4x+4y e, x²+2+3(x²-2)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thứcc thành nhân tử a, 4x²y-8xy² b, xy+x+y²+y c, 4x²-4xy+y² d, 9x³-9x²y-4x+4y e, x²”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  4x²y-8xy² 
  =4xy(x-2y)
  b)
  xy+x+y²+y
  =x(y+1)+y(y+1)
  =(x+y)(y+1)
  c)
  4x²-4xy+y²
  =(2x)^2-2.2x.y+y^2
  =(2x-y)^2
  d)
  9x³-9x²y-4x+4y
  =9x^3-4x-9x^2y+4y
  =x(9x^2-4)-y(9x^2+4)
  =(x-y)(9x^2-4)
  =(x-y)[(3x)^2-2^2]
  =(x-y)(3x+2)(3x-2)
  e)
  x²+2+3(x²-2)
  =x^2+3x^2-6
  =4x^2-4
  =4(x^2-1)
  =4(x-1)(x+1)

  Trả lời

Viết một bình luận