Môn Toán Lớp 8: PT các đa thức thành nhân tử `a) (x+2)(x+4)(x+6)(x+8) +125`

Môn Toán Lớp 8: PT các đa thức thành nhân tử
`a) (x+2)(x+4)(x+6)(x+8) +125`

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: PT các đa thức thành nhân tử `a) (x+2)(x+4)(x+6)(x+8) +125`”

 1. Đặt A=(x+2)(x+4)(x+6)(x+8)+125
  =[(x+2)(x+8)][(x+4)(x+6)]+125
  =(x^2+8x+2x+16)(x^2+6x+4x+24)+125
  =(x^2+10x+16)(x^2+10x+24)+125
  Đặt t=x^2+10x ta có: A=(t+16)(t+24)+125
  =t^2+24t+16t+384+125
  =t^2+40t+509
  Đa thức không phân tích được nữa
  Sửa đề: (x+2)(x+4)(x+6)(x+8)-308  
  Khi đó: A=(t+16)(t+24)-308
  =t^2+24t+16t+384-308
  =t^2+40t+76
  =t^2+2t+38t+76
  =t(t+2)+38(t+2)
  =(t+38)(t+2)
  =(x^2+10x+38)(x^2+10x+2)

  Trả lời

Viết một bình luận