Môn Toán Lớp 8: There are some chickens and rabbits in a cage . The number of chickens is twice the number of rabbits . They have 120 legs in total . H

Môn Toán Lớp 8: There are some chickens and rabbits in a cage . The number of chickens is twice the number of rabbits . They have 120 legs in total . How many rabbits are there ?

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: There are some chickens and rabbits in a cage . The number of chickens is twice the number of rabbits . They have 120 legs in total . H”

 1. Giải
  Gọi số thỏ là x con . Vậy số hà là 2 $\times$ x con .
  Vì mỗi con thỏ có 4 chân , mỗi con gà có 2 chân nên số chân thỏ và số chân gà lần luọt là :
  4 $\times$ x và 2 $\times$ ( 2 $\times$ x ) = 4 $\times$ x chân
  Ta có :
  x $\times$ 4 + x $\times$ 4 = 120 
  x $\times$ 8 = 120
  x = 120 : 8
  x = 15
  VẬY CÓ : 15 con thỏ .
   

  Trả lời

Viết một bình luận