Môn Toán Lớp 8: thực hiện phép tính `(x^2 – 2x + 4) (x+2) – (x+1)^3 + 3(x-1) (x+1)` nhanh voiwis ạ

Môn Toán Lớp 8: thực hiện phép tính
`(x^2 – 2x + 4) (x+2) – (x+1)^3 + 3(x-1) (x+1)`
nhanh voiwis ạ

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: thực hiện phép tính `(x^2 – 2x + 4) (x+2) – (x+1)^3 + 3(x-1) (x+1)` nhanh voiwis ạ”

 1. (x²-2x+4)(x+2) – (x+1)³ + 3(x-1)(x+1)
  =x³ + 2³ – ( x³ + 3x² + 3x + 1 ) + 3 (x² – 1 ) 
  =x³+2³ – x³ – 3x²-3x – 1 + 3x² – 3 
  =(x³ – x³ ) + ( 3x²- 3x² ) – 3x + 2³ – 3 -1 
  =0 – 0 – 3x + 8 – 3 – 1 
  = -3x + 4

  Trả lời

Viết một bình luận