Môn Toán Lớp 8: thực hiện phép tính `3(2^2+1) (2^4 + 1) (2^8 + 1) (2^16 + 1)…(2^128 + 1)`

Môn Toán Lớp 8: thực hiện phép tính
`3(2^2+1) (2^4 + 1) (2^8 + 1) (2^16 + 1)…(2^128 + 1)`

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: thực hiện phép tính `3(2^2+1) (2^4 + 1) (2^8 + 1) (2^16 + 1)…(2^128 + 1)`”

 1. 3(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)…(2^128+1)
  =(4-1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)…(2^128+1)
  =(2^2-1)(2^2+1)(2^4+1)…(2^128+1)
  =(2^4-1)(2^4+1)(2^8+1)…(2^128+1)
  =(2^8-1)(2^8+1)(2^16+1)…(2^128+1)
  =(2^16-1)(2^16+1)(2^32+1)(2^64+1)(2^128+1)
  =(2^32-1)(2^32+1)(2^64+1)(2^128+1)
  =(2^64-1)(2^61+1)(2^128+1)
  =(2^128-1)(2^128+1)
  =2^256-1
  _____________________
  ÁP DỤNG: (a-b)(a-b)=a^2-b^2

  Trả lời

Viết một bình luận