Môn Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính : `a).3x^n(6x^{n-3} +1)-2x^n(9x^{n-3} -1)` `b).5^n+1-4.5^n` `c).6^{2}.6^4-4^3(3^6-1)`

Môn Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính :
`a).3x^n(6x^{n-3} +1)-2x^n(9x^{n-3} -1)`
`b).5^n+1-4.5^n`
`c).6^{2}.6^4-4^3(3^6-1)`

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính : `a).3x^n(6x^{n-3} +1)-2x^n(9x^{n-3} -1)` `b).5^n+1-4.5^n` `c).6^{2}.6^4-4^3(3^6-1)`”

Viết một bình luận