Môn Toán Lớp 8: Tìm abc thỏa mãn 2b mũ 2+2 a mũ 2+c mũ 2-6b-2ab-8a+2c(b-a)+25=0

Môn Toán Lớp 8: Tìm abc thỏa mãn
2b mũ 2+2 a mũ 2+c mũ 2-6b-2ab-8a+2c(b-a)+25=0

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Tìm abc thỏa mãn 2b mũ 2+2 a mũ 2+c mũ 2-6b-2ab-8a+2c(b-a)+25=0”

 1. Giải đáp:
  a=4;b=3;c=1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2b^2+2a^2+c^2-6b-2ab+8a+2c(b-a)+25=0
  <=>b^2-2ab+a^2+2c(b-a)+c^2+b^2-6b+a^2-8a+25=0
  <=>(b-a)^2+2c(b-a)+c^2+b^2-6b+9+a^2-8a+16=0
  <=>(b-a+c)^2+(b-3)^2+(a-4)^2
  Do (b-a+c)^2>=0;(b-3)^2>=0;(a-4)^2>=0
  Nên (b-a+c)^2+(b-3)^2+(a-4)^2>=0
  Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi:
  $\begin{cases} b-a+c=0\\b-3=0\\a-4=0 \end{cases}$ <=> $\begin{cases} a=4\\b=3\\c=1 \end{cases}$
  Vậy: a=4;b=3;c=1

  Trả lời

Viết một bình luận