Môn Toán Lớp 8: Tìm x biết a, x³-4=0 b, x(x-1)-x²+2x=5 c, 4x²-36x=0

Môn Toán Lớp 8: Tìm x biết
a, x³-4=0
b, x(x-1)-x²+2x=5
c, 4x²-36x=0

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Tìm x biết a, x³-4=0 b, x(x-1)-x²+2x=5 c, 4x²-36x=0”

 1. a) x^3-4x=0
  <=> x*(x^2-4)=0
  <=> x*(x-2)*(x+2)=0
  => $\begin{cases} x=0\\x-2=0\\x+2=0 \end{cases}$
  => $\begin{cases} x=0\\x=2\\x=-2 \end{cases}$
  Vậy x in {0;2;-2}
  b) x*(x-1)-x^2+2x=5
  <=> x^2-x-x^2+2x=5
  <=> (x^2-x^2)+(2x-x)=5
  <=> x=5
  Vậy x=5
  c) 4x^2-36x=0
  <=> 4x*(x-9)=0
  <=> x-9=0
  <=> x=9
  Vậy x=9
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)x^3-4x=0
  =>x(x^2-4)=0
  =>x(x^2-2^2)=0
  =>x(x+2)(x-2)=0
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x+2=0\\x-2=0\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=0-2\\x=0+2\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-2\\x=2\end{array} \right.\) 
  Vậy x in {0;-2;2}
  ______________________________
  b)x(x-1)-x^2+2x=5
  =>(x^2-x)-x^2+2x=0
  =>x^2-x-x^2+2x=5
  =>x^2-x^2+2x-x=5
  =>(x^2-x^2)+(2x-x)=5
  =>0+x=5
  =>x=5
  Vậy x=5
  ______________________________
  c)4x^2-36x=0
  =>4x(x-9)=0
  =>x-9=0:4x
  =>x-9=0
  =>x=0+9
  =>x=9
  Vậy x=9

  Trả lời

Viết một bình luận