Môn Toán Lớp 8: tìm gtln của đa thức -x^2-4x-y^2+2y

Môn Toán Lớp 8: tìm gtln của đa thức -x^2-4x-y^2+2y

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: tìm gtln của đa thức -x^2-4x-y^2+2y”

 1. -x^2-4x-y^2+2y
  =-x^2-4x-y^2+2y+1-1+4-4
  =-(x^2+4x+4)-(y^2-2y+1)+(1+4)
  =-(x+2)^2-(y-1)^2+5 <= 5
  Dấu “=” xảy ra:
  <=> {((x+2)^2=0),((y-1)^2=0):}
  <=> {(x+2=0),(y-1=0):}
  <=>{(x=-2),(y=1):}
  Vậy (x,y)=(-2; 1)

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  -x^2-4x-y^2+2y
  =-x^2-4x-4-y^2+2y-1+5
  =-(x^2+4x+4)-(y^2-2y+1)+5
  =-(x+2)^2-(y-1)^2+5
  =5-(x+2)^2-(y-1)^2
  Vì (x+2)^2>=0 với mọi x
      (y+1)^2>=0 với mọi y
  Nên 5-(x+2)^2-(y-1)^2>=5
  <=>(x+2)^2=0 và (y-1)^2=0
  Ta có:
  (x+2)^2=0
  =>x+2=0
  =>x=0-2
  =>x=-2
  _____________
  (y-1)^2=0
  =>y-1=0
  =>y=0+1
  =>y=1
  Vậy để đa thức có giá trị lớn nhất là 5 thì x=-2 và y=1

  Trả lời

Viết một bình luận