Môn Toán Lớp 8: tìm GTNN hoặc GTLN của C=x^2-10x+7/x^2-4x+4

Môn Toán Lớp 8: tìm GTNN hoặc GTLN của C=x^2-10x+7/x^2-4x+4

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: tìm GTNN hoặc GTLN của C=x^2-10x+7/x^2-4x+4”

 1. → Ta có :
  $\text{C = $\frac{ x² – 10x + 7 }{ x² – 4x + 4 }$}$            ( ĐKXĐ x $\neq$ 2  )
  ⇔ $\text{C = $\frac{ 2x² – 8x + 8 – x² – 2x – 1}{ ( x – 2 )² }$}$
  ⇔ $\text{C =$\frac{ 2( x – 2 )² – ( x + 1 )²}{ ( x – 2 )²  }$}$
  ⇔ $\text{ C = $\frac{ 2( x -2 )² }{ ( x – 2 )² }$ – $\frac{ ( x + 1 )² }{ ( x – 2 )² }$}$
  ⇔ $\text{ C = 2 – $\frac{(x +1)²}{ ( x – 2)² }$}$
  $\text{ mà $\frac{( x + 1 )²}{( x – 2 )²}$  ≥  0  ;( $\forall$ x )}$
  $\text{⇔ 2 – $\frac{( x + 1 )²}{( x – 2 )²}$  ≤ 2  ;( $\forall$ x )}$
  $\text{- Dấu = xảy ra khi :}$
  $\text{$\frac{( x + 1 )²}{( x – 2)²}$ = 0}$
  $\text{⇒ ( x + 1 )² = 0}$
  $\text{⇔ x = -1      ( thỏa mãn ĐKXĐ ) }$
  $\text{→ Vậy GTLN của C = -1  khi x = -1 }$
  5 sao nha

  Trả lời

Viết một bình luận