Môn Toán Lớp 8: tìm số nguyên x để x^4 – 3x^3 + 2x^2 +3x chia hết cho x^2 -1

Môn Toán Lớp 8: tìm số nguyên x để x^4 – 3x^3 + 2x^2 +3x chia hết cho x^2 -1

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: tìm số nguyên x để x^4 – 3x^3 + 2x^2 +3x chia hết cho x^2 -1”

 1. Ta có: x^4 – 3x^3 + 2x^2 + 3x = x^4 – x^2 – 3x^3 + 3x + 3x^2 – 3 + 3 = x^2 (x^2 – 1) – 3x(x^2 – 1) + 3(x^2 – 1) + 3
  Để x^4 – 3x^3 + 2x^2 + 3x \vdots x^2 – 1 thì
  3 \vdots x^2 – 1
  => x^2 – 1 \in Ư(3)
  => x^2 – 1 \in {+-1,+-3}
  => x^2 \in {-2,0,2,4}
  Mà x^2 \ge 0
  => x^2 \in {0,2,4}
  => x \in {0,\sqrt{x}, +-2}
  Mà x \in Z
  => x \in {-2,0,2}
  Vậy x \in {-2,0,2} thì x^4 – 3x^3 + 2x^2 + 3x \vdots x^2 – 1
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận