Môn Toán Lớp 8: tìm số tự nhiên x,y thỏa mãn 2x^2 + y^2 -2x -2xy = 0

Môn Toán Lớp 8: tìm số tự nhiên x,y thỏa mãn 2x^2 + y^2 -2x -2xy = 0

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: tìm số tự nhiên x,y thỏa mãn 2x^2 + y^2 -2x -2xy = 0”

 1. Giải đáp:
   (x;y)\in {(1;0);(1;2);(2;2);(0;0)}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2x^2 + y^2 -2x -2xy = 0
  <=>x^2-2xy+y^2+x^2-2x+1-1=0
  <=>(x-y)^2+(x-1)^2=1 (**)
  Do x,y là số tự nhiên nên để thỏa mãn phương trình (**) thì:
  Trường hợp 1:
  {((x-y)^2=1),((x-1)^2=0):}<=> $\begin{cases} \left[\begin{matrix} x-y=1\\ x-y=-1\end{matrix}\right.\\x=1 \end{cases}$
  <=> $\left[\begin{matrix} \begin{cases} x=1\\y=0 \end{cases}\\ \begin{cases} x=1\\y=2 \end{cases}\end{matrix}\right.$ (thỏa mãn)
  Trường hợp 2:
  {((x-y)^2=0),((x-1)^2=1):}<=> $\begin{cases}x=y\\ \left[\begin{matrix} x-1=1\\ x-1=-1\end{matrix}\right. \end{cases}$
  <=> $\left[\begin{matrix} x=y=2\\ x=y=0\end{matrix}\right.$ (thỏa mãn)

  Trả lời

Viết một bình luận