Môn Toán Lớp 9: x-2 -căn(x-2) =12 giải pt

Môn Toán Lớp 9: x-2 -căn(x-2) =12
giải pt

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: x-2 -căn(x-2) =12 giải pt”

 1. x – 2 – \sqrt{x-2} = 12   (1)
  ĐKXĐ: x – 2 >= 0 ⇔ x >= 2
  ⇒ phương trình (1) ⇔ x – 2 – 12 = \sqrt{x-2}
  ⇔ x – 14 = \sqrt{x-2}
  ⇔ (x – 14)^2= (\sqrt{x-2})^2
  ⇔ x^2 – 28x + 196 = x – 2
  ⇔ x^2 – 29x + 198 = 0
  ⇔ x^2 – 11x – 18x + 198 = 0
  ⇔ x(x – 11) – 18(x – 11) = 0
  ⇔ (x – 18)(x – 11) = 0
  ⇔ x = 18 (tmđk) hoặc x = 11  (tmđk)
  Vậy S = {18 ; 11}
   

  Trả lời
 2. x-2-sqrt{x-2}=12(đk xge2)
  Đặt sqrt{x-2}=t(đk tge0)
  Ta có t^2-t=12
      ⇔t^2-t-12=0
      ⇔t^2-4t+3t-12=0
      ⇔t(t-4)+3(t-4)=0
      ⇔(t+3)(t-4)=0
      ⇔t+3=0 hoặc t-4=0
      ⇔t=-3(loại) hoặc t=4(t/m)
  Ta có sqrt{x-2}=4
      ⇔x-2=16
      ⇔x=18(t/m)
  Vậy S={18}
   

  Trả lời

Viết một bình luận