Môn Toán Lớp 9: 77m 5dm =…m 8m 35cm =…m 26tạ 9kg=…tạ 32m2 7dm2=…m2

Môn Toán Lớp 9: 77m 5dm =…m
8m 35cm =…m
26tạ 9kg=…tạ
32m2 7dm2=…m2

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: 77m 5dm =…m 8m 35cm =…m 26tạ 9kg=…tạ 32m2 7dm2=…m2”

 1. 77 m 5 dm = 77$\frac{5}{10}$ m = 77 m + 0,5 dm = 77,5 m
  8 m 35 cm = 8$\frac{35}{100}$ m = 8 m + 0,35 cm = 8,35 m
  26 tạ 9 kg = 26$\frac{9}{100}$  tạ = 26 tạ + 0,09 kg = 26,09 tạ
  32 m² 7 dm² = 32$\frac{7}{100}$ m² = 32 m² + 0,07 dm² = 32,07 m²
   

  Trả lời

Viết một bình luận