Môn Toán Lớp 9: Cho `a,b,c>0` thoả mãn `a^4+b^4+c^4=3` Tìm max A = `ab^2+bc^2+a^2+c`

Môn Toán Lớp 9: Cho `a,b,c>0` thoả mãn `a^4+b^4+c^4=3`
Tìm max A = `ab^2+bc^2+a^2+c`

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Cho `a,b,c>0` thoả mãn `a^4+b^4+c^4=3` Tìm max A = `ab^2+bc^2+a^2+c`”

 1. Áp dụng bất đẳng thức AM – GM:
  a^4+b^4+b^4+ $\ge$ 4$\sqrt[4]{a^4.b^4.b^4.1}$ =4ab^2
  Tương tự: b^4+c^4+c^4+1 $\ge$ 4bc^2
  a^4+a^4+1+1$\ge$ 4a^2
  c^4+1+1+1 $\ge$ 4c
  $\Rightarrow$ 3(a^4+b^4+c^4)+7 $\ge$ 4(ab^2+bc^2+a^2+c)
  $\Rightarrow$ A $\le$ $\dfrac{3.3+7}{4}$
  $\Rightarrow$ A $\le$ 4
  $\Rightarrow$ max A = 4
  Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow$ a=b=c=1
   

  Trả lời

Viết một bình luận