Môn Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O) và điểm C nằm nên ngoài đường tròn. Qua C kẻ tiếp tuyên CA, CB với đường tròn (A, B là tiếp điểm). Vẽ đường tròn (O’

Môn Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O) và điểm C nằm nên ngoài đường tròn. Qua C kẻ tiếp tuyên CA, CB với đường tròn (A, B là tiếp điểm). Vẽ đường tròn (O’) đi qua C và tiếp xúc với AB tại B, cắt (O) ở M. CMR đường thẳng AM đi qua TĐ của BC.

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O) và điểm C nằm nên ngoài đường tròn. Qua C kẻ tiếp tuyên CA, CB với đường tròn (A, B là tiếp điểm). Vẽ đường tròn (O’”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi $ H; K$ theo thứ tự là trung điểm của $AB; BC$
  – Đối với $ (O) : ∠MAB = ∠MBC (1)$
  – Đối với $ (O’) : ∠MBA = ∠MCB (2)$
  $ (1); (2) ⇒ ΔMAB≈ΔMBC (g.g)$
  $ ⇒ \dfrac{MA}{MB} = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{2AH}{2BK} = \dfrac{AH}{BK} (3)$
  $ (1); (3) ⇒ ΔMAH ≈ ΔMBK $ (góc = nhau xen giữa cặp cạnh tỷ lệ)
  $ ⇒ ∠MHA = ∠MKB ⇒ MHBK $ nội tiếp
  $ ⇒ ∠AMH = ∠BMK = ∠BHK = ∠HBK $ (vì $ΔKBH$ cân $K$)
  $ ⇒ ∠AMH + ∠KMH = ∠HBK + ∠KMH = 180^{0} $
  $ ⇒ A; M; K$ thẳng hàng (đpcm)
   

  mon-toan-lop-9-cho-duong-tron-o-va-diem-c-nam-nen-ngoai-duong-tron-qua-c-ke-tiep-tuyen-ca-cb-voi

  Trả lời

Viết một bình luận