Môn Toán Lớp 9: cho hàm số y=(3m+1)x-2 tìm m để đường thẳng đi qua điểm (1,4) tìm m để ham số đồng biến

Môn Toán Lớp 9: cho hàm số y=(3m+1)x-2
tìm m để đường thẳng đi qua điểm (1,4)
tìm m để ham số đồng biến

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: cho hàm số y=(3m+1)x-2 tìm m để đường thẳng đi qua điểm (1,4) tìm m để ham số đồng biến”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    Vì đt đi qua điểm (1,4),nên :
         4=(3m+1).1-2
         4=3m+1-2
      -3m=1-2-4
  -3m=-5
      m=5/3
   vậy m=5/3 thì đt đi qua điểm (1,4)
         Để hàm số đồng biến thì
               3m+1>0
             3m>1
               m >1/3 
    vậy m>1/3 thì hàm số đồng biến 
                  

  Trả lời
 2. Gỉa sử : \text{A (1;4)}
  Vì đường thẳng đi qua  \text{A ( 1;4) } 
  $\Rightarrow$ $\text{x = 1 ; y =4 }$
  Thay $\text{x=1 , y =4 vào hàm số y = ( 3m + 1 ) x -2 }$
  \text{4 = ( 3m + 1 ) 1 -2  }
  $\Leftrightarrow$ $\text{4=3m + 1 -2}$
  $\Leftrightarrow$ \text{ -3m = 1-2-4 }
  $\Leftrightarrow$    \text{-3m = -7  }
  $\Leftrightarrow$  $\text{m = }$ $\dfrac{7}{3}$
  $\text{Vậy ………}$
  Để hàm số đã cho đồng biến 
    \text{3m + 1 > 0 ⇔ 3m > -1 ⇔ m> } $\dfrac{-1}{3}$
  Vây hàm sôố đồng biến khi \text{m > } $\dfrac{-1}{3}$

  Trả lời

Viết một bình luận