Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC cân tại A có các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H : a) CM : 4 điểm B,D,H,F thuộc một đường tròn, b) CM : 4 điểm A,F,

Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC cân tại A có các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H :
a) CM : 4 điểm B,D,H,F thuộc một đường tròn,
b) CM : 4 điểm A,F,D,C thuộc một đường tròn,

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC cân tại A có các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H : a) CM : 4 điểm B,D,H,F thuộc một đường tròn, b) CM : 4 điểm A,F,”

 1.  a,Xét \triangle BHD \bot D ( AD \bot BC)
  =>3 điểm B,H,D,  thuộc đường tròn đường kính BH^((1)
   Xét \triangle BHF \bot F ( CF \bot AB)
  =>3 điểm B,H,F  thuộc đường tròn đường kính BH^((2)
  Từ (1) và (2) =>B,D,H,F thuộc đường tròn đường kính BH
  b, Xét \triangle AFC  \bot F ( CF \bot AB) 
  =>3 điểm A,F,C  thuộc đường tròn đường kính AC^((1)
   Xét \triangle ADC  \bot D ( AD \bot BC) 
  =>3 điểm A,D,C  thuộc đường tròn đường kính AC^((2)
  Từ (1) và (2)=> A,F,D,C thuộc đường tròn đường kính AC
  —————————–
  #LynLyn

  mon-toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-co-cac-duong-cao-ad-be-cf-cat-nhau-tai-h-a-cm-4-diem-b

  Trả lời

Viết một bình luận