Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp tâm (O)các đường cao BM , CN cắt nhau tại H . a) chứng minh B , C , M ,N cùng thuộc một đường

Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp tâm (O)các đường cao BM , CN cắt nhau tại H .
a) chứng minh B , C , M ,N cùng thuộc một đường tròn xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp .
b) chứng minh AH // OI
c) AH cắt BC tại D chứng minh : BH.AD=AC.BD

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp tâm (O)các đường cao BM , CN cắt nhau tại H . a) chứng minh B , C , M ,N cùng thuộc một đường”

 1. a)
  Ta có $\Delta BNC$ vuông tại $N$
  Nên 3 điểm $B,N,C$ cùng thuộc một đường tròn đường kính $BC\,\,\,\left( 1 \right)$
  Ta có $\Delta BMC$ vuông tại $M$
  Nên $3$ điểm $B,M,C$ cùng thuộc một đường tròn đường kính $BC\,\,\,\left( 2 \right)$
  Từ $\left( 1 \right)$ và $\left( 2 \right)$
  $\Rightarrow 4$ điểm $B,N,M,C$ cùng thuộc một đường tròn đường kính $BC$
  $\Rightarrow $Tâm $I$ của đường tròn là trung điểm cạnh $BC$
  b)
  Xét $\Delta ABC$ có hai đường cao $BM,CN$ cắt nhau tại $H$
  Nên $H$ là trực tâm của $\Delta ABC$
  Do đó $AH\bot BC\,\,\,\left( 3 \right)$
  Xét đường tròn $\left( O \right)$ có $BC$ là dây cung
  Mà $I$ là trung điểm $BC$ (cmt)
  Nên $OI\bot BC\,\,\,\left( 4 \right)$
  Từ $\left( 3 \right)$ và $\left( 4 \right)\Rightarrow AH//OI$
  c)
  Xét $\Delta BHD$ và $\Delta ACD$, ta có:
  $\widehat{HBD}=\widehat{CAD}$ (cùng phụ $\widehat{ACB}$)
  $\widehat{BDH}=\widehat{ADC}=90{}^\circ $
  Nên $\Delta BHD\sim\Delta ACD\left( g.g \right)$
  Do đó $\dfrac{BH}{AC}=\dfrac{BD}{AD}$
  Vậy $BD.AD=AC.BD$

  mon-toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-co-ba-goc-nhon-noi-tiep-tam-o-cac-duong-cao-bm-cn-cat-nhau-tai-h

  Trả lời

Viết một bình luận