Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH (h thuộc BC) a. Biết AB=12cm , BC =20cm . Tính AC, AH, B b. Kẻ HE vuông góc AB (E thuộc AB)

Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH (h thuộc BC)
a. Biết AB=12cm , BC =20cm . Tính AC, AH, B
b. Kẻ HE vuông góc AB (E thuộc AB) . Chứng minh AE . AB=AC^2 . HC^2

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH (h thuộc BC) a. Biết AB=12cm , BC =20cm . Tính AC, AH, B b. Kẻ HE vuông góc AB (E thuộc AB)”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, Áp dụng định lý Py-ta-go cho tam giác ABC vuông tại A có:
    BC^2=AB^2+AC^2
  => AC^2=BC^2-AB^2 = 20^2-12^2 =256
  => AC = 16cm
  Áp dụng các hệ thức lượng cho tam giác ABC vuông tại A có:
    AH.BC=AB.AC
  => AH = (AB.AC)/(BC) = (12.16)/(20) = 9,6cm
   sin B = (AC)/(BC) = (16)/(20) = 4/5
  => \hat{B} ≈ 53^0 7′
  b, Sửa đề: Chứng minh: AE.AB = AC^2 – HC^2
  Áp dụng hệ thức (1) cho tam giác AHB vuông tại H có:
    AE.AB = AH^2  (2)
  Áp dụng định lý Py-ta-go cho tam giác AHC vuông tại H có:
    AC^2=AH^2+HC^2
  => AH^2 = AC^2-HC^2  (3)
  Từ (2) và (3) => AE.AB = AC^2-HC^2

  Trả lời

Viết một bình luận