Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A và điểm M nằm trong tam giác ABC ,vẽ MI, MJ và MK lần lượt vuông góc với BC,AC và AB .Xác định vị trí của

Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A và điểm M nằm trong tam giác ABC ,vẽ MI, MJ và MK lần lượt vuông góc với BC,AC và AB .Xác định vị trí của điểm M nằm trong tam giác ABC để MI ² + MJ ² + MK ² đạt giá trị nhỏ nhất
TOÁN NÂNG CAO BỒI DƯỠNG HSG

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A và điểm M nằm trong tam giác ABC ,vẽ MI, MJ và MK lần lượt vuông góc với BC,AC và AB .Xác định vị trí của”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: HD Nhìn hình
  $ MI² + MJ² + MK² = GH² + JK²$
  $ = GH² + MA² = GH² + GA² + GM²$
  $ ≥ \dfrac{1}{2}(GH + GA)² + 0 = \dfrac{AH²}{2}$ ko đổi
  $ ⇒ Min(…) = \dfrac{AH²}{2} ⇔ GA = GH; GM = 0$
  $ ⇔ M$ là trung điểm của $ AH$

   

  mon-toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-va-diem-m-nam-trong-tam-giac-abc-ve-mi-mj-va-mk-lan

  Trả lời

Viết một bình luận