Môn Toán Lớp 9: Giải HPT: `{(x^2 + y^2 + 1/x^2 + 1/y^2 = 5),((xy-1)^2 = x^2 – y^2 + 2):}`

Môn Toán Lớp 9: Giải HPT:
`{(x^2 + y^2 + 1/x^2 + 1/y^2 = 5),((xy-1)^2 = x^2 – y^2 + 2):}`

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Giải HPT: `{(x^2 + y^2 + 1/x^2 + 1/y^2 = 5),((xy-1)^2 = x^2 – y^2 + 2):}`”

 1. {(x^2+y^2+1/(x^2)+1/(y^2)=5(1)),((xy-1)^2=x^2-y^2+2(2)):}(Đk:x,yne0)
   (2)<=>(xy-1)^2=x^2-y^2+2
  <=>x^2y^2-2xy+1=x^2-y^2+2
  <=>x^2y^2-x^2+y^2+1-2=2xy
  <=>x^2y^2-x^2+y^2-1=2xy
  <=>x^2(y^2-1)+(y^2-1)=2xy
  <=>(x^2+1)(y^2-1)=2xy
  <=>((x^2+1)(y^2-1))/(xy)=2
  <=>(x^2+1)/x . (y^2-1)/y=2
  <=>(x+1/x)(y-1/y)=2
  (1)<=>x^2+y^2+1/(x^2)+1/(y^2)=5
  <=>x^2+y^2+1/(x^2)+1/(y^2)+2-2=5
  <=>(x^2+2+1/(x^2))+(y^2-2+1/(y^2))=5
  <=>(x+1/x)^2+(y-1/y)^2=5
  Đặt {(a=x+1/x),(b=y-1/y):}
  Khi đó ta có hệ:
  {(a^2+b^2=5)(3),(ab=2):}
  (3)<=>a^2+b^2=5
  <=>a^2+2ab+b^2=5+2ab
  <=>(a+b)^2=5+2.2
  <=>(a+b)^2=9
  <=>[(a+b=3),(a+b=-3):}
  +)Với {(a+b=3),(ab=2):}
  <=>{(a=-2),(b=-1):}
  <=>{(x+1/x=-2),(y-1/y=-1):}
  <=>{(x=-1),(y=(-1+-sqrt5)/2):}
  +)Với {(a+b=-3),(ab=2):}
  <=>{(a=2),(b=-1):}
  <=>{(x+1/x=2),(y+1/y=-1):}
  <=>{(x=1),(y=(1+-sqrt5)/2):}

  Trả lời

Viết một bình luận