Môn Toán Lớp 9: helppppppppppppppppppppppppppppppppp rút gọn 2 căn x – 9 /(căn x -3) * ( căn x -2 ) + 2 căn x +1 / căn x – 3 – căn x +3/ căn x -2

Môn Toán Lớp 9: helppppppppppppppppppppppppppppppppp
rút gọn
2 căn x – 9 /(căn x -3) * ( căn x -2 ) + 2 căn x +1 / căn x – 3 – căn x +3/ căn x -2

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: helppppppppppppppppppppppppppppppppp rút gọn 2 căn x – 9 /(căn x -3) * ( căn x -2 ) + 2 căn x +1 / căn x – 3 – căn x +3/ căn x -2”

 1. Giải đáp: $\dfrac{{\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x  – 3}}$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  Dkxd:x \ge 0;x \ne 4;x \ne 9\\
  \dfrac{{2\sqrt x  – 9}}{{\left( {\sqrt x  – 3} \right).\left( {\sqrt x  – 2} \right)}} + \dfrac{{2\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x  – 3}} – \dfrac{{\sqrt x  + 3}}{{\sqrt x  – 2}}\\
   = \dfrac{{2\sqrt x  – 9 + \left( {2\sqrt x  + 1} \right)\left( {\sqrt x  – 2} \right) – \left( {\sqrt x  + 3} \right).\left( {\sqrt x  – 3} \right)}}{{\left( {\sqrt x  – 3} \right).\left( {\sqrt x  – 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{2\sqrt x  – 9 + 2x – 4\sqrt x  + \sqrt x  – 2 – \left( {x – 9} \right)}}{{\left( {\sqrt x  – 3} \right).\left( {\sqrt x  – 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{2x – \sqrt x  – 11 – x + 9}}{{\left( {\sqrt x  – 3} \right).\left( {\sqrt x  – 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{x – \sqrt x  – 2}}{{\left( {\sqrt x  – 3} \right).\left( {\sqrt x  – 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{\left( {\sqrt x  + 1} \right).\left( {\sqrt x  – 2} \right)}}{{\left( {\sqrt x  – 3} \right).\left( {\sqrt x  – 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x  – 3}}
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận