Môn Toán Lớp 9: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : 3x – 2 căn x

Môn Toán Lớp 9: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : 3x – 2 căn x

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : 3x – 2 căn x”

 1. Giải đáp:$GTNN =  – \dfrac{1}{3}\,khi:x = \dfrac{1}{9}$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  Dkxd:x \ge 0\\
  3x – 2\sqrt x \\
   = 3.\left( {x – \dfrac{2}{3}\sqrt x } \right)\\
   = 3\left( {x – 2.\sqrt x .\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{9}} \right) – 3.\dfrac{1}{9}\\
   = 3.{\left( {\sqrt x  – \dfrac{1}{3}} \right)^2} – \dfrac{1}{3}\\
  Do:{\left( {\sqrt x  – \dfrac{1}{3}} \right)^2} \ge 0\\
   \Leftrightarrow 3.{\left( {\sqrt x  – \dfrac{1}{3}} \right)^2} \ge 0\\
   \Leftrightarrow 3.{\left( {\sqrt x  – \dfrac{1}{3}} \right)^2} – \dfrac{1}{3} \ge  – \dfrac{1}{3}\\
   \Leftrightarrow 3x – 2\sqrt x  \ge  – \dfrac{1}{3}\\
   \Leftrightarrow GTNN =  – \dfrac{1}{3}\,khi:x = \dfrac{1}{9}
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận