Môn Toán Lớp 9: Tìm số tự nhiên có hai chữ số,biết rằng hai lần chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 3.Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau ta đc

Môn Toán Lớp 9: Tìm số tự nhiên có hai chữ số,biết rằng hai lần chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 3.Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau ta đc số mới có hai chữ số lớn hơn số ban đầu là 9

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Tìm số tự nhiên có hai chữ số,biết rằng hai lần chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 3.Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau ta đc”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi $\overline{ab}$ là số cần tìm (9 < x < 100) => ab = 10a + b
  => số mới là $\overline{ba}$ => ba = 10b + a
  Theo đề bài ta có: ba – ab = 9
  <=> (10b + a) – (10a + b) = 9
  <=> 9b – 9a = 9
  <=> b – a = 1
  mà 2a – b = 3 => b = 2a – 3
  => 2a – 3 – a = 1
  <=> a = 4
  => b = 2a – 3 = 2. 4 – 3 = 5
  => a = 4; b = 5
  Vậy: số cần tìm là: 45.

  Trả lời

Viết một bình luận