Môn Toán Lớp 9: Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây thì vuông góc với dây ấy. Mệnh đề này đúng hay sai? Vì sao?

Môn Toán Lớp 9: Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây thì vuông góc với dây ấy. Mệnh đề này đúng hay sai? Vì sao?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây thì vuông góc với dây ấy. Mệnh đề này đúng hay sai? Vì sao?”

  1. Mệnh đề này sai
    Ví dụ chứng minh: Hai đường kính ngẫu nhiên của đường tròn đều đi qua trung điểm của nhau nhưng có thể không vuông góc
    Mệnh đề đúng: Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm  thì vuông góc với dây ấy

    Trả lời

Viết một bình luận